Vui lòng đọc kỹ và xác nhận hiểu rõ nội dung của điều khoản này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về quyền và nghĩa vụ phát sinh từ điều khoản, hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ cố vấn pháp lý trong khu vực pháp lý của bạn.

Đồng ý

Thỏa thuận cấp phép người dùng là thỏa thuận hợp tác giữa người dùng và SocoLive Technology Co., Ltd. (tức nền tảng phát trực tuyến video SocoLive, hoặc SocoLive). Thỏa thuận quy định các điều khoản và điều kiện liên quan đến đăng ký, đăng nhập và sử dụng dịch vụ trên nền tảng SocoLive. “Người dùng” có thể là cá nhân hoặc tổ chức đăng ký, đăng nhập, sử dụng và nhận các dịch vụ theo thỏa thuận.

Quy định thành viên:

Hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản của thỏa thuận, đặc biệt là miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm phát sóng trực tiếp và quyền hạn của người dùng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong quy định này, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tải xuống hoặc cài đặt phần mềm livestream. Bằng việc đăng ký, đăng nhập và sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận.

Sửa đổi:

Truy cập hoặc sử dụng SocoLive đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các quy định và điều khoản của thỏa thuận. Chúng tôi có quyền bổ sung, cập nhật và sửa đổi các quy tắc này (hoặc bất kỳ chi tiết nào trong đó) tại bất kỳ thời điểm nào. Mọi bổ sung, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ được công bố trên trang web livestream. Các quy định đã được bổ sung, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được công bố. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào sẽ được xem là chấp nhận các điều khoản và điều kiện đã được bổ sung, cập nhật hoặc sửa đổi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các bổ sung, cập nhật và sửa đổi này. Tuyệt đối không có nghĩa vụ thông báo cho người dùng về sự thay đổi của các quy định.

Lưu ý:

SocoLive không bắt buộc thông báo về sự thay đổi của các quy định. Hãy tự cập nhật tất cả các quy định của SocoLive thường xuyên. Việc không thực hiện quyền và nghĩa vụ này sẽ không có quyền tranh chấp về hiệu lực pháp luật của các điều khoản có liên quan.